top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.stoclass.com (dále jen „internetový obchod“, či „internetové stránky“), jehož provozovatelem je Vendula Stoklásková, se sídlem Meziříčská 1399, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, identifikační číslo: 03827747, daňové identifikační číslo CZ7652075684 (dále jen „prodávající“).

Fakturační adresa je totožná s výše uvedenou adresou.

Kontaktní údaje / korespondenční adresa: 100CLASS concept store, Soukenická 1096/30, 110 00 Praha 1, e-mail info@stoclass.com, telefon +420 604 833 822

Bankovní spojení mBank, S. A. 670100-2212546629/6210

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese stoclass.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

2.1. Na základě objednávky kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do uživatelského rozhraní. Z uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující provádí objednávání zboží na základě registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3. Kupující bere na vědomí, že uživatelské rozhraní nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

2. 4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zavazuje se, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho určením. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku a nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě ceny za dopravu a poštovného.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informaci o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (pak mají odchylná ujednání v takové smlouvě přednost před ustanoveními  těchto obchodních podmínek).  Podání objednávky je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, případně telefonicky či e-mailem. Podáním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

3.3.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v elektronickém nákupním košíku na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 


3.4.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 


3.6.  Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. 


3.7.  Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 


3.8.  Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 


3.9.  Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. 

3.10.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 


3.11.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. 


3.12.  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 


3.13.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 


3.14.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily povinnosti vůči prodávajícímu. 


CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby

- hotově nebo platební kartou při osobním odběru v místě provozovny na adrese Soukenická 1096/30, 110 00 Praha 1. 

- bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího, číslo účtu 670100-2212546629/6210, vedený uspolečnosti mBank, S.A. (dále jen „účet prodávajícího“), a jako variabilní symbol uvede číslo objednávky / faktury. 

4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.3.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 

4.4.  Kupní cena je uvedena v CZK a je konečná. Ceny jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty. 

4.5.  Při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží. Jakmile bude zboží připravenou k osobnímu odběru, bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem. Od oznámení je možné zboží vyzvednout do 5 pracovních dní. Pokud si zboží zákazník v dané lhůtě nevyzvedne, objednávka je stornována a zboží je vráceno zpět k prodeji. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4.6.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.7.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 


4.8.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 


4.9.  Prodávající na základě kupní smlouvy po uhrazení ceny zboží vystaví kupujícímu daňový doklad a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Faktura v tištěné podobě bude přiložena k objednanému zboží pouze na vyžádání. 


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

5.1.1.  o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy; 

5.1.2.  o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího; 


5.1.3.  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; 


5.1.4.  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; 


5.1.5.  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; 

5.1.7.  o dodávce novin, periodik nebo časopisů; 


5. 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

5.3.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Formulář Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat na adresu provozovny 100CLASS concept store, Soukenická 1096/30, 110 00 Praha 1. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto Obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu jeho přijetí. 


5.4.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zboží zpět prodejci není možné zaslat na dobírku, náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující. 

5.5.  Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad způsobených užíváním a bezpečně zabalené v původním obalu, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. 

5.6.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

5.7.  Částka za vrácené zboží bude kupujícímu odeslána na bankovní účet až po doručení zboží, a to do sedmi dnů od přijetí vráceného zboží. 

5.8.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

5.9.  Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží na jeho výslovné přání vyrobeno nebo upraveno. 

5.10.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

5.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

 

 

6.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1.  Prodávající odešle kupujícímu zboží nejpozději do 7 dnů od připsání částky na bankovní účet, případně později dle předchozí domluvy, zejména není-li zboží skladem a musí se zadat do výroby. 

6.2.  Zboží je odesíláno prostřednictvím Zásilkovny, zabaleno v bublinkové obálce nebo kartonové krabici. 

6.3.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.4.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.5.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

6.6.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky kupující zásilku od přepravce není oprávněn převzít. 

6.7.  Pokud se zboží poškodilo při přepravě, kupující zdokumentuje obsah zásilky tak, aby byl vidět rozsah poškození zabaleného zboží. Tyto fotografie zašle na e-mailovou adresu prodávajícího. Reklamace bude následně řešena s přepravcem. 


 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMACE 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. 

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, 

má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané 

- se hodí se k účelu, který prodávající uvádí či ke kterému se zboží takového druhu obvykle používá 

odpovídá požadavkům právních předpisů

 je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy. 

7.4. Ustanovení uvedená v čl. 7 odst. 3 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

7.5. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí této doby nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností podle článku 7. těchto VOP. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. 

7.6. V případě, že zboží nemá vlastnosti podle čl. 7 odst. 3. VOP, má kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti nebo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. 

7.7. Není-li možné dodání nového zboží, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující, právo na bezplatné odstranění vady. 

7.8. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součástí má kupující, který je spotřebitel, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit. 

7.9. Práva z vadného plnění u kupujícího, který není spotřebitelem, se řídí zákonnými ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku.

7.10. Práva z vady i práva ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) se uplatňují u prodávajícího. 

7.11. Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada zboží nastala v důsledku nesprávného použití nebo skladování zboží kupujícím. Reklamace se nevztahuje na zboží, které je opotřebeno jeho používáním nebo je poškozeno nevhodným zacházením či je namáháno neúměrně běžnému způsobu použití. Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé chybnou údržbou, než jak je uvedeno na údržbovém štítku, například nevhodným praním při vysokých teplotách, praním v pračce, žehlením materiálů, které nelze žehlit apod. 

7.12. Reklamovat vady zboží nelze také v případě, kdy je zboží spotřebováno nebo kdy uplyne doba použitelnosti zboží uvedená na obalu zboží.

7.13. Reklamace se uplatňují osobně v provozovně prodávajícího, anebo prostřednictvím pošty, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však v poslední den stanovené doby. 

7.14. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit reklamované originální zboží, originální obal výrobku, originál faktury-daňového dokladu o koupi tohoto zboží, a dále uvést konkrétní popis vady a své kontaktní údaje. 

7.15. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu, místu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě reklamace prováděné prostřednictvím poštovní služby, zašle prodávající toto potvrzení kupujícímu e-mailem. 

7.16. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

7.17. V případě, že prodávaná věc není v rozporu s kupní smlouvou, nemá žádné vady, či již uplynula záruční doba či lhůta pro uplatnění vad, nemá kupující právo na výměnu věci, slevu z kupní ceny, ani nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, s výjimkou případu dle čl. 5 obchodních podmínek. 

7.18. Kupující je povinen převzít reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. 

7.19.  Reklamované zboží musí být zasláno řádně zabalené proti poškození při přepravě. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží hradí kupující.

 

8. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

8.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu. 

8.2. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí těmito VOP, zejména čl. 7., pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného. 

8.3. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním nebo je poškozeno nevhodným zacházením či je namáháno neúměrně běžnému způsobu použití. 

8.4. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba za jakost znovu od převzetí nového zboží. Doba, po kterou je reklamace vyřizována, se do záruční doby za jakost nezapočítává. 

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

9.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

9.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

9.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz 

9.4.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

9.5.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 


 

 

10. DORUČOVÁNÍ 

10.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

10.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

11.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

11.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

11.4.  Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový reklamační formulář. 


V Praze dne 1. 8. 2019

 

 

 

 

Reklamační formulář 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej se zbožím)

Zboží nám prosím zašlete zpět na adresu 

100CLASS concept store, Soukenická 1096/30, 110 00 Praha 1

K němu přiložte 

tento vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář a kopii dokladu (faktury)

jméno a příjmení: …..………………………………………………………………………………………..

e-mail / telefon: ………………………………………………………………………………………………

adresa: ……………………………………………………………………………………………………….

datum zakoupení zboží: ……………………………………………………………………………………

číslo objednávky / faktury: …………………………………………………………………………………. 
popis závady/ důvod reklamace …………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

datum: .......................................... podpis:......................................................... 

Po obdržení reklamovaného zboží obdržíte potvrzující e-mail, že jsme zboží k reklamaci přijali. O výsledku reklamace a dalším postupu budete informováni. 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Zboží nám prosím zašlete zpět na adresu 

100CLASS concept store, Soukenická 1096/30, 110 00 Praha 1

K němu přiložte 

tento vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář a kopii dokladu (faktury)

jméno a příjmení: …..………………………………………………………………………………………..

e-mail / telefon: ………………………………………………………………………………………………

adresa: ……………………………………………………………………………………………………….

datum zakoupení zboží: ……………………………………………………………………………………

číslo objednávky / faktury: ………………………………………………………………………………….

důvod vrácení nemusíte uvádět, ale jeho uvedením nám pomůžete získat zpětnou vazbu a pro příště se zlepšit:

………………………………………………………………………………………………………………..

číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

odstupuji dne: ..................................... podpis:................................................. 

bottom of page